Studenci przy porodzie – nowy wyrok

test alt

Studenci przy porodzie – nowy wyrok

Rankiem 23 kwietnia 1999 roku rozpoczęły się skurcze, kobieta pojechała karetką na oddział ginekologii Wojskowego Szpitala Akademii Medycznej SM Kirowa.

Po przyjęciu na oddział wręczono jej broszurę wydaną przez szpital, która zawierała między innymi informacje o tym, że leczenie w tym szpitalu jest połączone z nauczeniem studentów ginekologii i położnictwa oraz, że wszyscy pacjenci są zaangażowani w proces nauczania.

 

Kobiecie wykonano badania, podano leki i poinformowano ją, że poród zaplanowano na dzień następny i, że będą przy nim obecni studenci medycyny.

Kobieta twierdzi, ze nie zgodziła się na obecność studentów na sali porodowej. Poród odbył się w obecności lekarzy i studentów medycyny, którzy z pewnością uzyskali informacje dotyczące stanu zdrowia kobiety i leczenia.

Kobieta podniosła zarzuty, w szczególności, że została zmuszona do urodzenia dziecka w obecności studentów medycyny, a że było to niezgodne z prawem krajowym rosyjskim i niezgodne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności , a konkretnie z art. 8 który brzmi:

„1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa publicznego lub gospodarczego dobrobytu kraju, dla porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. „

Trybunał przypomina, że pojęcie „życie prywatne” zgodnie z orzecznictwem jest szerokim pojęciem. Obejmuje ona, między innymi, informacje dotyczące własnej tożsamości osobistej (imię i nazwisko, zdjęcie)oraz uwzględnia prawo do poszanowania zarówno decyzji o zostaniu rodzicem oraz wyboru okoliczności zostania rodzicem, porodu.

Trybunał zauważa, że ze względu na delikatny charakter tej procedury medycznej, które Pani Konovalova przeszła w dniu 24 kwietnia 1999 roku, fakt, że studenci medycyny byli świadkiem, a więc mieli dostęp do poufnych informacji medycznych dotyczących stanu kobiety, nie ma wątpliwości, że obecność ta może zostać uznana za „ingerencję” w życie prywatnego skarżącej zgodnie z art. 8 Konwencji.

 

Prawo rosyjskie przewiduje, że studenci medycyny specjalistycznych placówek oświatowych mogą uczestniczyć w leczeniu, zgodnie z wymaganiami programu nauczania i pod nadzorem personelu medycznego. Dodatkowo przepisy chroniące prawo pacjenta zawarte w art. 8 Konwencji. i mówiące o konieczności zgody pacjenta na obecność studentów w leczeniu powstały w 2007 roku czyli 8 lat po wydarzeniach przedstawionych w sprawie. Tak więc w chwili zdarzenia ingerencja w życie prywatne Pani Konovalovej była podparta podstawą prawną.

 

 

W opinii Trybunału, brak jakichkolwiek zabezpieczeń praw prywatności pacjenta wprawie krajowym stanowiło poważne niedociągnięcie.

 

Trybunał zwraca uwagę, po pierwsze, że broszura wręczona kobiecie w szpitalu zawierała informacje o obecności studentów, jednak bez określenia dokładnego zakresu i stopnia ich zaangażowania w leczenie. Co więcej, informacje te zostały przedstawione w taki sposób, aby zasugerować, że uczestnictwo było obowiązkowe i niezależne od zgody pacjenta. Więc trudno stwierdzić, że pacjentka została odpowiednio poinformowana. Również informacja o obecności studentów podczas porodu została przekazana dzień przed planowanym porodem w okolicznościach, kiedy pacjentka była pod wpływem stresu, po podaniu leków i zmęczona długotrwałymi skurczami. Nie mogła ona świadomie podjąć decyzji

Trybunał w orzeczeniu uznaje m. in. że doszło do naruszenia artykułu 8 Konwencji, naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego.

 

Autor: Malwina Wójtowicz

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook1Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

ABOUT AUTHOR

Malwina Wójtowicz