Standardy Opieki Okołoporodowej – ciąża i poród niefizjologiczne

12063328_10208094332506209_3885270822335150762_nOd 2012 roku obowiązują w Polsce tzw. standardy opieki okołoporodowej, dokładniej to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciazy, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Standardy te dotyczą fizjologicznego przebiegu ciąży, porodu i połogu. Pojawiały się głosy zarówno personelu medycznego jak i samych kobiet, że nie mają zastosowanie we wszystkich przypadkach. Co z kobietami, które nie przechodzą okresu okołoporodowego w sposób fizjologiczny? Co w sytuacji, gdy pojawiają się interwencje medyczne czy poród odbywa się poprzez cesarskie cięcie? Problem ten był jednym z postulatów akcji Lepszy Poród w petycji „Stop łamaniu prawa na porodówkach!” skierowanej do Ministra Zdrowia i podpisanej przez ponad 9 tysięcy osób. To jej fragment:

 

„Apelujemy do Państwa, by: (…)

– stworzone zostały analogiczne standardy opieki okołoporodowej dotyczące nie tylko fizjologicznie prowadzonych porodów (gdyż tych jest mniejszość), a ujmujące prawo do szacunku, informacji i samostanowienia każdej kobiety rodzącej oraz zapewniające nieprzerwane prawo do otrzymywania niemedycznego wsparcia(…)”

Nasz wspólny głos został wysłuchany, i nareszcie pojawiło się rozwiązanie, w czerwcu 2016 roku wejdzie w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

To mocna podstawa do tego, aby prawa wszystkich kobiet w okresie okołoporodowym były przestrzegane.

Rozporządzenie to określa elementy opieki medycznej nad pacjentką, które mają na celu uzyskanie jak najlepszego stanu jej zdrowia oraz mającego urodzić się dziecka, w przypadku powikłań. Powikłaniami według rozporządzenia są poniższe sytuacje:

  • ciąża bliźniacza,

wystąpienie w czasie trwania ciąży, porodu lub połogu:

  • nadciśnienia tętniczego u ciężarnej,
  • porodu przedwczesnego,
  • zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu,
  • krwotoku położniczego.

Postępowanie w każdym z powyższych przypadków i jest szczegółowo omówione w osobnych rozdziałach rozporządzenia. Określony jest zakres niezbędnych badań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych i leczniczych, a także miejsce udzielania tych świadczeń.

Początkowe, ogólne zapisy jakie można znaleźć w rozporządzeniu podkreślają prawo do szacunku, intymności i prywatności. Jako równie ważne potraktowano prawo do informacji, zarówno o stanie zdrowia jak i o możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej i miejscach i organizacjach udzielających wsparcia, a także przysługujących prawach

Dodatkowo w rozporządzeniu określone są elementy opieki medycznej nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Jako niepowodzenie położnicze rozporządzenie wymienia sytuację, w której pacjentka w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami oraz sytuację, w której kobieta spodziewa się urodzenia dziecka chorego lub z wadami wrodzonymi.

Opiekę nad kobietą w powyższej sytuacji powinien sprawować przeszkolony w zakresie pracy z rodzicami doświadczającymi śmierci noworodka lub narodzin dziecka chorego personel. Pacjentce należy zapewnić szczególna pomoc i szczególny sposób jej realizacji. Przekazywanie trudnych informacji powinno odbywać się z szacunkiem, zapewniając czas pozwalający na możliwość oswojenia się z informacją przed wyjaśnianiem jej szczegółów. Należy umożliwić wsparcie psychologiczne oraz wsparcie osób bliskich. Należy mieć na uwadze potrzeby i oczekiwania pacjentki oraz udzielić wszelkich informacji i umożliwić jej podejmowanie świadomych decyzji.

Jednym z ważniejszych zapisów mówi, że pacjentka nie powinna przebywać w sali razem z pacjentkami ciężarnymi, bądź w połogu, których ciąża zakończy się urodzeniem zdrowego dziecka; należy zadbać o to, aby w czasie pobytu w oddziale, pacjentka po urodzeniu martwego dziecka nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci. To bardzo ważne, że ta informacja pojawiła się w rozporządzeniu, ponieważ takie sytuacje w wielu szpitalach się zdarzały.

Mamy ogromną nadzieję na to, że dzięki powyższym zmianom prawa WSZYSTKICH kobiet w okresie okołoporodowym będą przestrzegane. Z niecierpliwością czekamy, aż rozporządzenie wejdzie w życie.

Pełną treść rozporządzenia można pobrać ze strony: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002007

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook81Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0