Prawa po poronieniu

k3Niewiele się mówi o poronieniach. Prawo po poronieniu nie jest powszechnie znane, ani nie jest idealne. Ma braki, które stają na drodze rodzicom będącym w już bardzo trudnej sytuacji. Poniżej prezentujemy prawa przysługujące matce, rodzicom po poronieniu oraz ewentualne trudności, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Nic nie powinno stawać na drodze w realizacji tych praw, ale skoro tak się dzieje, to bądźmy przynajmniej na to przygotowani.

  1. Prawa pacjenta: Kobiecie po poronieniu, podczas pobytu w szpitalu i leczenia przysługują takie same prawa jak każdemu innemu pacjentowi wynikające z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku.

Prawo do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji o stanie zdrowia swoim i dziecka
Prawo do tajemnicy informacji związanych z nią i z dzieckiem
Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub odmowy
Prawo do poszanowania intymności i godności
Prawo do dokumentacji medycznej swojej i dziecka
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
m.in. prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej czy prawo do kontaktu z bliskimi.
Prawo do opieki duszpasterskiej
Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

  1. Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego:
    Zasady rejestracji regulowane przez Rozdział 5 Ustawy o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 roku.

Szpital wydaje pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, z którym należy udać się do USC w ciągu 3 dni od dnia urodzenia dziecka. USC wydaje akt urodzenia dziecka zawierający adnotację, że urodziło się ono martwe. Akt ten spełnia rolę również aktu zgonu, którego nie wydaje się osobno.

Akt ten wydaje się:
– niezależnie od czasu zakończenia ciąży
– niezależnie od tego czy poronienie nastąpiło w szpitalu czy w domu
– urodzenie nie oznacza porodu, każde poronienie traktuje się jak urodzenie martwe

-Co powinno się znaleźć w zgłoszeniu urodzenia dziecka, które wydaje szpital określa art. 40 Ustawy o aktach stanu cywilnego, a precyzuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka.

Określenie płci to jedna z najważniejszych (z punktu widzenia prawa) informacji zawartej w zgłoszeniu. Dokumentację wypełnia lekarz lub położna, którzy byli obecni przy porodzie lub inna upoważniona osoba w szpitalu lub lekarz położnik po przeprowadzeniu badania matki i dziecka jeżeli poród odbył się w innym miejscu.

Nie ma znaczenia w którym tygodniu ciąża się zakończyła- choć dla wielu osób niestety tylko teoretycznie.
Istnieje podział na poronienie i urodzenie martwe, graniczny punkt to 22 tydzień ciąży. Rozróżnienie to znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Podział ten stosuje się tylko do zapisów w dokumentacji medycznej i nie ma znaczenia z punktu widzenia Ustaw określających prawo do rejestracji w USC, prawo do urlopu macierzyńskiego, zasiłku pogrzebowego czy pochówku.

Jeżeli jednak ciąża zakończyła się w pierwszych tygodniach ciąży, nie da się wzrokowo określić płci dziecka, choć genetycznie jest ona już „zapisana”. Bez określenia płci (nie można domniemywać płci) nie można sporządzić zgłoszenia urodzenia dziecka i co za tym idzie, nie można sporządzić aktu urodzenia. Prawo nie reguluje w jaki sposób należy płeć określić, dlatego problem ten pozostawiony jest szpitalowi i przede wszystkim rodzicom, a badanie genetyczne w kierunku ustalenia płci nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. (Jeżeli będą przeprowadzane badania ustalające płeć, z pewnością zostanie przekroczony 3 dniowy termin na zgłoszenie urodzenia do USC. Można w takiej sytuacji dokonać tego zgłoszenia nawet po tym terminie ponieważ jest to jedynie termin instrukcyjny. )

  1. Urlop macierzyński:
    Kodeks Pracy w art. 1801 przyznaje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni, w razie urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu przed upływem 8 tygodnia życia. Nie uzależnia tego od czasu trwania ciąży.

Kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński płatny 100%. Konieczne jest wcześniejsze przedłożenie skróconego odpisu aktu urodzenia.

  1. Zasiłek pogrzebowy: Zasady przyznawania określa Dział V Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 rokuz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje ubezpieczonemu lub osobie pobierającej emeryturę lub rentę w razie śmierci członka rodziny. Wypłacany jest w kwocie 4000 zł.

Wcześniej jednak należy złożyć wniosek o wypłacenie zasiłku pogrzebowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy zrobić to w okresie 12 miesięcy od śmierci dziecka. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty takie jak: – odpis zupełny aktu urodzenia (z adnotacją o martwym urodzeniu)
– oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo np. dowód osobisty
– zaświadczenie rodzica o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci dziecka

  1. Prawo do pochówku: Reguluje je Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Rodzic lub inny bliski krewny ma prawo do pochówku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży. Wcześniej należy dostarczyć administracji cmentarza kartę zgonu, na której NIE jest wymagana adnotacja USC o zarejestrowaniu zgonu- adnotacja ta w innych przypadkach jest wymagana.

Zasady sporządzania karty zgonu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.
Kartę zgonu wydaje się na wniosek rodzica (osoby uprawnionej do pochówku).
W karcie zgonu wpisuje się płeć dziecka. W sytuacji gdy ciąża kończy się bardzo wcześnie i nie można określić płci dziecka, to zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, można wydać kartę zgonu bez określenia płci, zwyczajowo dokonuje się adnotacji, że płeć jest niemożliwa do określenia.

Prawo pochówku jest zależne od woli rodzica, nie jest jego obowiązkiem i nikt nie może go do tego zmusić.

 

Autor:  Malwina Wójtowicz

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook89Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0