#podajdalej – odpowiedzi

Akcja #podajdalej to korespondencja z urzędnikami dotycząca Raportu. Więcej na temat organizacji tego projektu oraz sposobu jego realizacji możecie dowiedzieć się z tego artykułu. Poniżej zaś prezentujemy odpowiedzi, które otrzymałyśmy od poszczególnych adresatów naszych listów.

ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW PACJENTA

„(…)w pierwszej kolejności dziękuję za przesłanie Raportu Przestrzegania prawa kobiet rodzących w Polsce, przygotowanego w ramach badania prowadzonego przez akcję Lepszy Poród. Stanowi on bogate źródło wiedzy o realizacji świadczeń zdrowotnych i rzeczywistym stanie przestrzegania standardów opieki nad kobietą rodzącą w podmiotach leczniczych.

Na wstępie pragnę podkreślić, że prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r., poz. 159, z późn. zm.) dotyczą wszytkich pacjentów w tym samym zakresie. Oznacza to, że kobiecie rodzącej nikt nie może odmówić realizacji przysługujących jej praw, a każda bezpodstawna i nieuzasadniona odmowa powinna zostać szczegółowo wyjaśniona. ”

W dalszej części pisma Rzecznik Praw Pacjenta przedstawia SZCZEGÓŁOWE odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Warto przeczytać całą treść pisma, gdyż jest w nim wiele ważnych uwag i wskazówek dot. m.in.

  • fałszowania dokumentacji medycznej,
  • próby pozbawienia przysługujących praw, w tym towarzyszenia osoby bliskiej w czasie porodu
  • konieczności wyrażenia zgody na procedury medyczne.

Na bazie tej odpowiedzi Lepszy Poród niebawem przygotuje kolejny wzór pisma, który zostanie udostępniony do Waszej dyspozycji. W piśmie tym będziecie mogły zgłosić ordynatorowi oddziału, dyrektorowi szpitala oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta informacje, iż w czasie poznawania oddziału uzyskałyście wiadomości iż w miejscu tym prawo nie jest w pełni respektowane (np. nie ma możliwości towarzyszenia osoby bliskiej, kobieta nie może swobodnie wybrać pozycji na II fazę porodu, nacięcie krocza wykonywane jest rutynowo etc.). Jest to bardzo istotne narzędzie dla kobiet w ciąży, które dopiero szykują się do porodu a jednocześnie jest to odpowiedź na liczne listy od Was – teraz, na bazie powyższego pisma, uzyskałyśmy jasną drogę postępowania dla takich sytuacji.

Pełna treść odpowiedzi Rzecznika Praw Pacjenta: odpowiedz rzecznika praw pacjenta. – choć list ma aż 6 stron zachęcamy do lektury!

 

ODPOWIEDŹ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

„Obecnie NIK prowadzi kontrolę pn. Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych. Głównym celem kontroli jest ocena – czy szpitale prawidłowo sprawują ten rodzaj opieki. Przesłany przez Państwa raport pt. Przestrzegania prawa kobiet rodzących w Polsce został przekazany jednostce koordynującej ww. kontrolę. Wyników kontroli należy spodziewać się w przyszłym roku.”

pełna treść pisma:

odpowiedz-NIK

 

 ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Poniżej prezentujemy pełną odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka na Raport.

Szanowna  Pani,

informuję, że Rzecznik Praw Dziecka z uwagą zapoznał się z Raportem na temat przestrzegania prawa kobiet rodzących w Polsce. Państwa inicjatywa jest bardzo cenna społecznie i zasługuje na uznanie.

Wyniki Raportu umożliwiają m.in. poznanie oczekiwań kobiet rodzących w placówkach ochrony zdrowia ale także konfrontować je z ustaleniami konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i pielęgniarstwa położniczego. Można  sądzić, że wyniki badań okażą się interesujące i użyteczne dla osób kierujących pracą personelu medycznego, a także dla lekarzy – położników, neonatologów, położnych  i pielęgniarek.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem określa zasady postępowania medycznego podczas fizjologicznej ciąży, porodu i połogu w stosunku do kobiety  i noworodka.

Podzielam pogląd, że poród jest sytuacją szczególną i podczas jego trwania może się zdarzyć, że kobieta nie jest w stanie upominać się o swoje prawa. Należy jednak podkreślić, że prawo kobiety do uzyskania przeprowadzenia wszystkich zabiegów i procedur zagwarantowanych w standardach nie jest zachowaniem wynikającym z dobrej woli personelu medycznego ale jego obowiązkiem. W związku z tym, w sytuacji, gdy obowiązki te nie są należycie wykonywane fakty o zaniechaniach bądź zaniedbaniach należy zgłaszać przede wszystkim do kierownictwa placówki medycznej. Skargi na nieprawidłowości pracy personelu medycznego można składać również do oddziału wojewódzkiego NFZ i Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Każdy z wymienionych podmiotów musi odnieść się treści zgłoszonych zastrzeżeń i ocenić ich zasadność w jednostkowym, konkretnym wymiarze.

Wyniki ww. Raportu (str.35) wskazują, że istotny procent kobiet biorących udział  w cytowanych w Raporcie badaniach ma świadomość, że podczas porodu zostały naruszone ich prawa. Z nieznanych przyczyn nie złożyły w związku z tym skargi. Wydaje się, że poznanie motywów takiego postępowania kobiet byłoby interesujące. Umożliwiłoby m.in. określenie obszarów, w których pacjentki oddziałów położniczych potrzebują wsparcia lub edukacji.

Na podstawie treści Raportu można stwierdzić, że obszarem pogłębionej analizy powinny stać się zagadnienia wspierania kobiet w karmieniu piersią, współpracy personelu medycznego z rodzicami w zakresie dokarmiania dziecka oraz uzyskanie zgody pacjentki na wykonanie zabiegów medycznych.

W imieniu Rzecznika Praw Dziecka  serdecznie dziękuję za możliwość zapoznania się z treścią Raportu oraz pragnę poinformować, że zawarte w nich informacje zostaną  wykorzystane przez Rzecznika do podejmowania działań służących podniesieniu poziomu jakości świadczeń  zdrowotnych dla matek i ich  dzieci.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu
Spraw Społecznych
i Prawa Administracyjnego
Katarzyna Czaj – Trzcińska ”

 

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook91Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0